شبکه Syfy

آخرین فصل : 3 | آخرین قسمت : 6
IMDB : 7.2   |   2016

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 8
IMDB : 8.4   |   2017

آخرین فصل : 2 | آخرین قسمت : 13
IMDB : 5.9   |   2016

آخرین فصل : 4 | آخرین قسمت : 13
IMDB : 6.7   |   2014

آخرین فصل : 3 | آخرین قسمت : 13
IMDB : 7.5   |   2015

آخرین فصل : 3 | آخرین قسمت : 10
IMDB : 7.6   |   2015

آخرین فصل : 2 | آخرین قسمت : 13
IMDB : 8.3   |   2015

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 10
IMDB : 7.4   |   2016

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 13
IMDB : 5.6   |   2016