شبکه STARZ

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 5
IMDB : 8.5   |   2018

آخرین فصل : 4 | آخرین قسمت : 10
IMDB : 6.9   |   2014

آخرین فصل : 4 | آخرین قسمت : 10
IMDB : 8.1   |   2014

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 8
IMDB : 8.3   |   2017

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 8
IMDB : 7.8   |   2017

آخرین فصل : 3 | آخرین قسمت :
IMDB : 8.6   |   2015

آخرین فصل : 2 | آخرین قسمت : 10
IMDB : 7.5   |   2015

آخرین فصل : 2 | آخرین قسمت : 8
IMDB : 8.2   |   2014