شبکه STARZ

آخرین فصل : 4 | آخرین قسمت : 10
IMDB : 7.0

آخرین فصل : 4 | آخرین قسمت : 10
IMDB : 8.1

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 8
IMDB : 7.8

آخرین فصل : 2 | آخرین قسمت : 10
IMDB : 8.6

آخرین فصل : 2 | آخرین قسمت : 10
IMDB : 7.5

آخرین فصل : 2 | آخرین قسمت : 8
IMDB : 8.2