شبکه Sky Atlantic

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 10
IMDB : 7.4

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 6
IMDB : 5.8

آخرین فصل : 2 | آخرین قسمت : 10
IMDB : 7.4

آخرین فصل : 2 | آخرین قسمت : 12
IMDB : 8.7

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 6
IMDB : 6.8