شبکه Sky Atlantic

آخرین فصل : 3 | آخرین قسمت : 12
IMDB : 8.7   |   2014

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 10
IMDB : 7.4   |   2017

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 6
IMDB : 5.8   |   2017

آخرین فصل : 2 | آخرین قسمت : 10
IMDB : 7.4   |   2015

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 6
IMDB : 6.8   |   2015