شبکه NBC

آخرین فصل : 3 | آخرین قسمت : 4
IMDB : 7.6

آخرین فصل : 5 | آخرین قسمت : 8
IMDB : 8.1

آخرین فصل : 5 | آخرین قسمت : 7
IMDB : 8.2

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 8
IMDB : 7.5

آخرین فصل : 2 | آخرین قسمت : 8
IMDB : 8.9

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 8
IMDB : 6.5

آخرین فصل : 3 | آخرین قسمت : 6
IMDB : 7.7

آخرین فصل : 2 | آخرین قسمت : 6
IMDB : 6.6

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 12
IMDB : 6.4

آخرین فصل : 2 | آخرین قسمت : 13
IMDB : 6.9

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 13
IMDB : 7.2

آخرین فصل : 2 | آخرین قسمت : 23
IMDB : 7.8

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 10
IMDB : 6.6

آخرین فصل : 9 | آخرین قسمت : 23
IMDB : 8.9

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 13
IMDB : 7.9

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 8
IMDB : 7.3

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 10
IMDB : 7.3

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 16
IMDB : 7.6

آخرین فصل : 5 | آخرین قسمت : 13
IMDB : 8.7

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 18
IMDB : 8.9

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 4
IMDB : 8.6

آخرین فصل : 3 | آخرین قسمت : 7
IMDB : 7.8

آخرین فصل : 2 | آخرین قسمت : 13
IMDB : 7.1

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 13
IMDB : 6.9