شبکه NBC

آخرین فصل : 5 | آخرین قسمت : 13
IMDB : 8.1   |   2013

آخرین فصل : 5 | آخرین قسمت : 14
IMDB : 8.1   |   2014

آخرین فصل : 2 | آخرین قسمت : 15
IMDB : 8.8   |   2016

آخرین فصل : 3 | آخرین قسمت : 9
IMDB : 7.5   |   2015

آخرین فصل : 3 | آخرین قسمت : 12
IMDB : 7.5   |   2015

آخرین فصل : 2 | آخرین قسمت : 4
IMDB : 6.6   |   2016

آخرین فصل : 3 | آخرین قسمت : 12
IMDB : 7.7   |   2015

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 13
IMDB : 7.5   |   2017

آخرین فصل : 2 | آخرین قسمت : 13
IMDB : 6.7   |   2017

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 8
IMDB : 7.4   |   2017

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 12
IMDB : 6.4   |   2017

آخرین فصل : 2 | آخرین قسمت : 13
IMDB : 6.9   |   2016

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 13
IMDB : 7.2   |   2017

آخرین فصل : 9 | آخرین قسمت : 23
IMDB : 8.9   |   1989

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 13
IMDB : 7.9   |   2016

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 8
IMDB : 7.3   |   2017

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 10
IMDB : 7.3   |   2016

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 16
IMDB : 7.6   |   2016

آخرین فصل : 5 | آخرین قسمت : 13
IMDB : 8.7   |   2006

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 18
IMDB : 8.9   |   1999

آخرین فصل : 2 | آخرین قسمت :
IMDB : 8.6   |   2016

آخرین فصل : 3 | آخرین قسمت : 7
IMDB : 7.8   |   2014

آخرین فصل : 2 | آخرین قسمت : 13
IMDB : 7.1   |   2015

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 13
IMDB : 6.9   |   2015