شبکه MTV

آخرین فصل : 2 | آخرین قسمت : 10
IMDB : 7.4   |   2016

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 10
IMDB : 7.7   |   2016

آخرین فصل : 2 | آخرین قسمت : 6
IMDB : 8.1   |   2016

آخرین فصل : 2 | آخرین قسمت : 0 , 13
IMDB : 7.3   |   2015

آخرین فصل : 5 | آخرین قسمت : 24
IMDB : 7.6   |   2011

آخرین فصل : 2 | آخرین قسمت : 24
IMDB : 7.7   |   2014