شبکه MTV

آخرین فصل : 2 | آخرین قسمت : 8
IMDB : 7.4

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 10
IMDB : 7.7

آخرین فصل : 2 | آخرین قسمت : 6
IMDB : 8.1

آخرین فصل : 2 | آخرین قسمت : 0 , 13
IMDB : 7.3

آخرین فصل : 5 | آخرین قسمت : 24
IMDB : 7.6

آخرین فصل : 2 | آخرین قسمت : 24
IMDB : 7.7