شبکه Hallmark Channel

آخرین فصل : 5 | آخرین قسمت : 1
IMDB : 8.6   |   2014

آخرین فصل : 3 | آخرین قسمت : 10
IMDB : 7.3   |   2015

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 9
IMDB : 7.9   |   2016