شبکه Comedy Central

آخرین فصل : 2 | آخرین قسمت : 8
IMDB : 6.3   |   2014

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 10
IMDB : 7.3   |   2017

آخرین فصل : 7 | آخرین قسمت : 10
IMDB : 8.2   |   2011

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 2
IMDB : 6.9   |   2016