شبکه Comedy Central

آخرین فصل : 2 | آخرین قسمت : 8
IMDB : 6.3

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 10
IMDB : 7.3

آخرین فصل : 7 | آخرین قسمت : 10
IMDB : 8.2

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 2
IMDB : 6.9