سریال وسترن

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 2
IMDB : 7.7

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 10
IMDB : 7.5

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 10
IMDB : 9.0

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 8
IMDB : 7.2

آخرین فصل : 5 | آخرین قسمت : 14
IMDB : 8.3