سریال عاشقانه

آخرین فصل : 3 | آخرین قسمت : 13
IMDB : 8.5   |   2014

آخرین فصل : 7 | آخرین قسمت : 9
IMDB : 7.9   |   2011

آخرین فصل : 5 | آخرین قسمت : 6
IMDB : 7.1   |   2013

آخرین فصل : 14 | آخرین قسمت : 8
IMDB : 7.7   |   2005

آخرین فصل : 2 | آخرین قسمت : 15
IMDB : 8.4   |   2015

آخرین فصل : 4 | آخرین قسمت : 12
IMDB : 7.8   |   2015

آخرین فصل : 6 | آخرین قسمت : 7
IMDB : 8.7   |   2010

آخرین فصل : 2 | آخرین قسمت : 20
IMDB : 6.4   |   2016

آخرین فصل : 3 | آخرین قسمت : 9
IMDB : 8.4   |   2015

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 17
IMDB : 7.0   |   2017

آخرین فصل : 2 | آخرین قسمت : 8
IMDB : 8.3   |   2015

آخرین فصل : 2 | آخرین قسمت : 12
IMDB : 7.7   |   2016

آخرین فصل : 3 | آخرین قسمت : 10
IMDB : 7.7   |   2015

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 4
IMDB : 8.8   |   2004

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت :
IMDB : 6.2   |   2016

آخرین فصل : 6 | آخرین قسمت : 8
IMDB : 8.8   |   1997

آخرین فصل : 4 | آخرین قسمت : 13
IMDB : 7.2   |   2012

آخرین فصل : 9 | آخرین قسمت : 24
IMDB : 8.4   |   2005

آخرین فصل : 10 | آخرین قسمت : 17
IMDB : 9.0   |   1994

آخرین فصل : 5 | آخرین قسمت : 24
IMDB : 7.6   |   2011

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 6
IMDB : 8.2   |   2016

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 5
IMDB : 7.5   |   2015