سریال عاشقانه

آخرین فصل : 7 | آخرین قسمت : 3
IMDB : 7.9

آخرین فصل : 4 | آخرین قسمت : 3
IMDB : 7.4

آخرین فصل : 14 | آخرین قسمت : 4
IMDB : 7.7

آخرین فصل : 2 | آخرین قسمت : 15
IMDB : 8.4

آخرین فصل : 3 | آخرین قسمت : 5
IMDB : 8.5

آخرین فصل : 4 | آخرین قسمت : 12
IMDB : 7.8

آخرین فصل : 6 | آخرین قسمت : 7
IMDB : 8.7

آخرین فصل : 2 | آخرین قسمت : 20
IMDB : 6.4

آخرین فصل : 3 | آخرین قسمت : 9
IMDB : 8.4

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 17
IMDB : 7.0

آخرین فصل : 4 | آخرین قسمت : 22
IMDB : 7.1

آخرین فصل : 2 | آخرین قسمت : 8
IMDB : 8.3

آخرین فصل : 2 | آخرین قسمت : 12
IMDB : 7.7

آخرین فصل : 3 | آخرین قسمت : 10
IMDB : 7.7

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 4
IMDB : 8.8

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت :
IMDB : 6.2

آخرین فصل : 6 | آخرین قسمت : 8
IMDB : 8.8

آخرین فصل : 4 | آخرین قسمت : 13
IMDB : 7.2

آخرین فصل : 9 | آخرین قسمت : 24
IMDB : 8.4

آخرین فصل : 5 | آخرین قسمت : 24
IMDB : 7.6

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 6
IMDB : 8.2

آخرین فصل : 1 | آخرین قسمت : 5
IMDB : 7.5