فیلم سینمایی رومانی

The Crucifixion

Xavier Gens
IMDB : 5.0

A Farewell to Fools

Bogdan Dumitrescu
IMDB : 5.4

Cold Mountain

Anthony Minghella
IMDB : 7.2

Graduation

Cristian Mungiu
IMDB : 7.5

The History of Love

Radu Mihaileanu
IMDB : 6.5

Sieranevada

Cristi Puiu
IMDB : 7.7

Toni Erdmann

Maren Ade
IMDB : 7.5

Killing Salazar

Keoni Waxman
IMDB : 3.9

Why Me?

Tudor Giurgiu
IMDB : 7.5

Aferim!

Radu Jude
IMDB : 7.7