فیلم سینمایی رومانی

The Crucifixion

Xavier Gens
IMDB : 5.0   |   2017

A Farewell to Fools

Bogdan Dumitrescu
IMDB : 5.4   |   2013

Cold Mountain

Anthony Minghella
IMDB : 7.2   |   2003

Graduation

Cristian Mungiu
IMDB : 7.4   |   2016

The History of Love

Radu Mihaileanu
IMDB : 6.5   |   2016

Contract to Kill

IMDB : 3.5   |   2016

Sieranevada

Cristi Puiu
IMDB : 7.7   |   2016

Toni Erdmann

Maren Ade
IMDB : 7.5   |   2016

All God's Children

IMDB : 6.4   |   2012

Brancusi from Eternity

IMDB : 6.1   |   2014

Killing Salazar

Keoni Waxman
IMDB : 3.9   |   2016

Why Me?

Tudor Giurgiu
IMDB : 7.5   |   2015

Aferim!

Radu Jude
IMDB : 7.7   |   2015