فیلم سینمایی ایتالیا

Cinderella the Cat

Marino Guarnieri, Marino Guarnieri
IMDB : 7.2   |   2017

Voldemort: Origins of the Heir

Gianmaria Pezzato
IMDB : 6.4   |   2018

Base

Richard Parry
2017

The Sea Inside

Alejandro Amenábar
IMDB : 8.0   |   2004

Cold Mountain

Anthony Minghella
IMDB : 7.2   |   2003

Manderlay

Lars von Trier
IMDB : 7.4   |   2005

The Boss of It All

Lars von Trier
IMDB : 6.7   |   2006

Dancer in the Dark

Lars von Trier
IMDB : 8.0   |   2000

Dogville

Lars von Trier
IMDB : 8.0   |   2003

Voice from the Stone

Eric D. Howell
IMDB : 5.2   |   2017

Lo chiamavano Jeeg Robot

Gabriele Mainetti
IMDB : 7.2   |   2015

The Blind King

Raffaele Picchio
IMDB : 3.1   |   2016

Mine

Fabio Resinaro, Fabio Resinaro
IMDB : 6.0   |   2016

An Honest Liar

Justin Weinstein, Justin Weinstein
IMDB : 7.5   |   2014

Two Days, One Night

Luc Dardenne, Luc Dardenne
IMDB : 7.4   |   2014

In guerra per amore

Pif
IMDB : 7.1   |   2016

Infidus

Giulio De Santi
IMDB : 5.8   |   2015

Lost in Florence

Evan Oppenheimer
IMDB : 4.9   |   2017

Fathers & Daughters

Gabriele Muccino
IMDB : 7.1   |   2015

Tommaso

Kim Rossi Stuart
IMDB : 5.9   |   2016

Age of the Dead

Francesco Picone
IMDB : 2.9   |   2015

Tini: The Movie - The New Life of Violetta

Juan Pablo Buscarini
IMDB : 5.3   |   2016

Certified Copy

عباس کیارستمی
IMDB : 7.3   |   2010

گذشته

اصغر فرهادی
IMDB : 7.8   |   2013