فیلم سینمایی فرانسه

The Son of Bigfoot

Jeremy Degruson
IMDB : 6.1

The Death of Louis XIV

Albert Serra
IMDB : 6.9

The Nile Hilton Incident

Tarik Saleh
IMDB : 7.0

Wimbledon

Richard Loncraine
IMDB : 6.3

The Son of Joseph

Eugène Green
IMDB : 6.7

Elizabeth: The Golden Age

Shekhar Kapur
IMDB : 6.9

Overdrive

Antonio Negret
IMDB : 5.3

From the Land of the Moon

Nicole Garcia
IMDB : 6.7

Full Speed

Nicolas Benamou
IMDB : 5.7

Mr. Bean's Holiday

Steve Bendelack
IMDB : 6.3

Assault on Precinct 13

Jean-François Richet
IMDB : 6.3

Johnny English Reborn

Oliver Parker
IMDB : 6.3

Atonement

Joe Wright
IMDB : 7.8

Virtual Revolution

Guy-Roger Duvert
IMDB : 4.7

The Man with the Iron Heart

Cédric Jimenez
IMDB : 6.3

Message from the King

Fabrice Du Welz
IMDB : 6.3

Ida

Pawel Pawlikowski
IMDB : 7.4

Paula

Christian Schwochow
IMDB : 7.0

The Sea Inside

Alejandro Amenábar
IMDB : 8.0

Neruda

Pablo Larraín
IMDB : 7.1

A Bag of Marbles

Christian Duguay
IMDB : 7.3

King of Devil's Island

Marius Holst
IMDB : 7.5

Voyage of Time

Terrence Malick
IMDB : 6.5