فیلم سینمایی شیلی

Neruda

Pablo Larraín
IMDB : 7.1

Downhill

Patricio Valladares
IMDB : 3.5

Endless Poetry

Alejandro Jodorowsky
IMDB : 7.7

Jackie

Pablo Larraín
IMDB : 6.8

Land and Shade

César Augusto Acevedo
IMDB : 7.1

The Club

Pablo Larraín
IMDB : 7.2

The Pearl Button

Patricio Guzmán
IMDB : 7.5

The 33

Patricia Riggen
IMDB : 6.9

Gloria

Sebastián Lelio
IMDB : 6.7

The Green Inferno

Eli Roth
IMDB : 5.4

Nasty Baby

Sebastián Silva
IMDB : 5.6

Redeemer

Ernesto Díaz Espinoza
IMDB : 5.4

The Stranger

Guillermo Amoedo
IMDB : 4.9