فیلم سینمایی شیلی

Neruda

Pablo Larraín
IMDB : 7.1   |   2016

Downhill

Patricio Valladares
IMDB : 3.5   |   2016

Endless Poetry

Alejandro Jodorowsky
IMDB : 7.7   |   2016

Jackie

Pablo Larraín
IMDB : 6.8   |   2016

Land and Shade

César Augusto Acevedo
IMDB : 7.1   |   2015

The Club

Pablo Larraín
IMDB : 7.2   |   2015

The Pearl Button

Patricio Guzmán
IMDB : 7.5   |   2015

The 33

Patricia Riggen
IMDB : 6.9   |   2015

Gloria

Sebastián Lelio
IMDB : 6.7   |   2013

The Green Inferno

Eli Roth
IMDB : 5.4   |   2013

Nasty Baby

Sebastián Silva
IMDB : 5.6   |   2015

Redeemer

Ernesto Díaz Espinoza
IMDB : 5.4   |   2014

The Stranger

Guillermo Amoedo
IMDB : 4.9   |   2014