فیلم سینمایی برزیل

Anaconda

Luis Llosa
IMDB : 4.7   |   1997

The Killer

Marcelo Galvão
IMDB : 6.2   |   2017

Base

Richard Parry
2017

Another Forever

Juan Zapata
IMDB : 5.6   |   2016

Rio 2096: A Story of Love and Fury

Jean Cullen De Moura, Jean Cullen De Moura
IMDB : 7.2   |   2013

Land and Shade

César Augusto Acevedo
IMDB : 7.1   |   2015

من سالوادور نیستم

منوچهر هادی
IMDB : 3.9   |   2016

Neon Bull

Gabriel Mascaro
IMDB : 6.9   |   2015

Zoom

Pedro Morelli
IMDB : 6.2   |   2016

Rio, I Love You

Guillermo Arriaga, Guillermo Arriaga
IMDB : 5.2   |   2014

Boy & the World

Alê Abreu
IMDB : 7.6   |   2013

Elena

Petra Costa
IMDB : 7.8   |   2012

We Are Blood

Ty Evans
IMDB : 7.7   |   2015

Adventures on the Red Plane

Frederico Pinto, Frederico Pinto
IMDB : 5.6   |   2016

The Witch

Robert Eggers
IMDB : 6.8   |   2015

A Viagem de Yoani

Peppe Siffredi, Peppe Siffredi
IMDB : 7.2   |   2015

Invoked

Thairon Mendes, Thairon Mendes
IMDB : 3.4   |   2015

The Burning

Pablo Fendrik
IMDB : 5.1   |   2014

Jauja

Lisandro Alonso
IMDB : 6.4   |   2015

The Salt of the Earth

Wim Wenders, Wim Wenders
IMDB : 8.4   |   2014

City of God

Fernando Meirelles
IMDB : 8.7   |   2002