فیلم سینمایی برزیل

Another Forever

Juan Zapata
IMDB : 5.6

Rio 2096: A Story of Love and Fury

Luiz Bolognesi
IMDB : 7.2

Land and Shade

César Augusto Acevedo
IMDB : 7.1

من سالوادور نیستم

Manouchehr Hadi
IMDB : 3.9

Neon Bull

Gabriel Mascaro
IMDB : 6.9

Zoom

Pedro Morelli
IMDB : 6.2

Rio, I Love You

Vicente Amorim
IMDB : 5.2

Boy & the World

Alê Abreu
IMDB : 7.6

Elena

Petra Costa
IMDB : 7.8

We Are Blood

Ty Evans
IMDB : 7.7

Adventures on the Red Plane

José Maia
IMDB : 5.6

The Witch

Robert Eggers
IMDB : 6.8

A Viagem de Yoani

Raphael Bottino
IMDB : 7.2

Invoked

Humberto Rosa
IMDB : 3.4

The Burning

Pablo Fendrik
IMDB : 5.1

Jauja

Lisandro Alonso
IMDB : 6.4

The Salt of the Earth

Juliano Ribeiro Salgado
IMDB : 8.4

City of God

Fernando Meirelles
IMDB : 8.7