فیلم سینمایی آرژانتین

The Summit

Santiago Mitre
IMDB : 6.2   |   2017

Neruda

Pablo Larraín
IMDB : 7.1   |   2016

Black Snow

Martin Hodara
IMDB : 6.2   |   2017

The Bar

Álex de la Iglesia
IMDB : 6.5   |   2017

Hypersomnia

Gabriel Grieco
IMDB : 4.9   |   2016

The Distinguished Citizen

Mariano Cohn, Mariano Cohn
IMDB : 7.5   |   2016

The Lighthouse of the Whales

Gerardo Olivares
IMDB : 6.7   |   2016

The Tenth Man

Daniel Burman
IMDB : 5.7   |   2016

Bachelor Games

Edward McGown
IMDB : 4.4   |   2016

Koblic

Sebastián Borensztein
IMDB : 6.4   |   2016

At the End of the Tunnel

Rodrigo Grande
IMDB : 7.1   |   2016

Tini: The Movie - The New Life of Violetta

Juan Pablo Buscarini
IMDB : 5.3   |   2016

The Clan

Pablo Trapero
IMDB : 7.0   |   2015

Thesis on a Homicide

Hernán Goldfrid
IMDB : 6.3   |   2013

To Steal from a Thief

Daniel Calparsoro
IMDB : 6.3   |   2016

Embrace of the Serpent

Ciro Guerra
IMDB : 7.9   |   2015

Finding Noah

Brent Baum
IMDB : 3.5   |   2015

Il solengo

Matteo Zoppis, Matteo Zoppis
IMDB : 7.1   |   2015

Fulboy

Martín Farina
IMDB : 4.4   |   2015

Truman

Cesc Gay
IMDB : 7.3   |   2015

Sand Dollars

Israel Cárdenas, Israel Cárdenas
IMDB : 6.0   |   2014

Children of the Night

Iván Noel
IMDB : 5.2   |   2014

The Burning

Pablo Fendrik
IMDB : 5.1   |   2014

Jauja

Lisandro Alonso
IMDB : 6.4   |   2015