فیلم سینمایی الجزایر

Two Men in Town

Rachid Bouchareb
IMDB : 5.6

The Battle of Algiers

Gillo Pontecorvo
IMDB : 8.1